Çerez Örnek

Yönetmelik

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ege Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ege Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcılarını,

ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Ege Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

g) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’deki özel gereksinimi olan bireylerin değerlendirilmesine, bu bireylerin bağımsız yaşam becerilerini kazanmalarına, eğitim ortamları ile yaşadıkları topluma tam katılımlarına destek sunmayı amaçlayan disiplinler arası araştırmalara ve etkinliklere ortam sağlayarak elde edilen çıktıların paydaşlar tarafından etkin biçimde kullanılmasını sağlamak.

b) Özel eğitim gereksinimi olan bireyler ve ailelerine destek hizmetleri sunmak.

c) Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümüne devam eden öğretmen adaylarına uygulama ve eğitim olanağı sağlamak, merkez müdürlüğü tarafından uygun görülmesi durumunda diğer fakülte ve kuruluşların ilgili bölümlerine devam eden öğrencilere de uygulama ve eğitim olanağı sağlamak.

ç) Özel eğitim alanında karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla özel eğitim ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında inceleme, araştırma ve uygulamalar yapmak ve bunları desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitsel tanı ve değerlendirmelerini yapmak. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde tıbbi ve psikolojik incelemelerinin yapılmasını sağlamak ve bu bireyleri izlemek.

b) Özel gereksinimi olan bireylerin eğitsel tanı ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

c) Özel gereksinimi olan bireylerin eğitsel tanı ve değerlendirmelerini sağlamak amacıyla ölçek geliştirme çalışmaları yürütmek, mevcut ölçekleri revize etmek ve dünyada kullanılan ölçme araçlarını kültürümüze uyarlamak.

ç) Özel eğitim alanı ile ilgili araç, gereç ve materyaller geliştirmek.

d) Özel gereksinimli bireylere bireysel ve/veya grup eğitim hizmeti sunmak ve ailelerine destek hizmeti sağlamak.

e) Özel gereksinimi olan bireylere sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırarak Türkiye geneline yaymak.

f) Özel gereksinimi olan bireyler ile ilgili faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kamu veya özel kurum, kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek, danışmanlık yapmak, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, yürütülmekte olan çalışmalara katılmak, geliştirilen bu projeleri uygulamak ve/veya bu uygulamaların takibini yapmak.

g) Özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynlerin bilinçlenmelerini hedefleyen eğitim ve rehberlik hizmetleri düzenleyerek, özel gereksinimi olan çocukların aile ve yakınlarına destek hizmeti sağlamak, çocuklarının gelişimini destekleyecek bilgi, tutum ve davranış kazanmalarını sağlamak.

ğ) Özel eğitim konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve görüş bildirmek.

h) Özel gereksinimi olan bireylerden kaynaştırma/bütünleştirme programlarına devam eden bireyin ailesine eğitsel, sosyal, psikolojik, bilgi ve benzeri, öğretmenlerine özel eğitim hakkında bilgi, öğretimsel düzenleme ve benzeri destek hizmeti sağlamak, ve/veya danışmanlık hizmeti vermek.

ı) Bilimsel meslek içi eğitim programları ve kursları düzenleyerek, özel gereksinimi olan çocukların eğitimi ve gelişimi ile görevli meslek mensuplarının gelişimlerini desteklemek.

i) Bilimsel çalışmalarda kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı özel eğitim alanında çalışan öğretmenler için çalıştaylar (workshoplar), eğitim programları ve seminerler düzenlemek.

j) Özel eğitim ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek, araştırma, inceleme, geliştirme çalışmaları ya da projeleri yürütmek ve ilgili kişi ya da kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak.

k) Ege Üniversitesi bünyesindeki ilgili fakülte ve diğer üniversitelerin ilgili fakülte ve birimleri ile ilişki kurmak, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin teorik ve/veya uygulamalı eğitimlerine katkıda bulunmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak ve mevcut araştırma ve projelere katkı sağlamak.

l) Özel eğitim alanı ile ilgili özgün ya da çeviri yayınlar yapmak ve yaptırmak.

m) Özel gereksinimi olan bireylerin eğitimleri ve psiko-sosyal gelişimleri ile ilgili bilgiler elde etmek ve bu bilgilerin düzenli bir şekilde arşivlenmesini gerçekleştirerek kamuoyu ile paylaşımına yönelik süreli/süresiz basılı ya da görsel yayınlar hazırlamak, konu ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilgi paylaşımına yönelik gerekli iletişim ağını kurmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan veya süresi biten Müdürün yerine Rektör tarafından aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapılır. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Merkez Müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Merkez Müdür yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zamanlarda ise en kıdemli olanından başlamak üzere Yönetim Kurulu üyeleri vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurullara başkanlık etmek, alınan kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezin birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim programlarına ilişkin yıllık faaliyet planları hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak ve ilgili kararların alınmasını sağlamak.

d) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

e) Merkezin her düzeydeki personelinin görevlerini planlamak, genel gözetim ve denetim görevlerini yerine getirmek.

f) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında yıl sonunda Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

ğ) Görevlendirilecek Müdür yardımcılarını belirleyerek Rektörün onayına sunmak.

h) Bu Yönetmeliğin gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

(4) Yönetim Kurulu yılda en az üç kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz katılmayan üyenin, Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye seçilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)  Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

d) Danışma Kurulunca sunulan önerilerin uygulamaya geçirilmesi için gerekli kararları almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri,  kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla dokuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Üst üste üç Danışma Kurulu toplantısına mazeretsiz katılmayan üyenin, Danışma Kurulu üyeliği düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yeni bir üye seçilir.

(4) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdür tarafından belirlenen bir tarihte ya da Danışma Kurulu üyelerinden beşinin yazılı istemi üzerine yılda en az bir kez üye tam sayının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin orta ve uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek,  Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili genel ilkeleri değerlendirerek görüş belirtmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Merkez Müdürünün talebi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ